רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
אבונואדווה פירדיבת female1991מקצה 5 ק"מ
אברהםרתםfemale1991מקצה 10 ק"מ
אלינטליfemale1984EzeRunמקצה 5 ק"מ
אלפנדרידניאלmale1988מקצה 10 ק"מ
אריהיוסיmale1985הישגיםמקצה 10 ק"מ
בן זוהרשרוןfemale1969EzeRunמקצה 10 ק"מ
ברזליעודדmale1978EzeRunמקצה 10 ק"מ
בריןנועהfemale2000מקצה 5 ק"מ
גואטהגליתfemale1971EzeRunמקצה 10 ק"מ
גילאוןנירmale1976מקצה 10 ק"מ
דניאלמירבfemale1974EzeRunמקצה 5 ק"מ
הולנדרגליתfemale1964השגיםמקצה 10 ק"מ
השסעמיתmale2004מכבי ראשון לציוןמקצה 5 ק"מ
ונטורהאיתןmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
ונטורהירדןfemale2015מקצה 300 מטר אפרוחים
ורמוסתמירmale1970הפועל רצים בעבודה מרהמקצה 10 ק"מ
זינגרגיליfemale2006מכבי ראשון לציוןמקצה 2 ק"מ
חגיתמרהfemale1970EzeRunמקצה 5 ק"מ
חרפונוביץאלכסmale1970הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ
טור שלום ענברfemale1973EzeRunמקצה 5 ק"מ
יעקבןאיילתfemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ
יפהתומרmale1970מקצה 10 ק"מ
כהןאייזיקmale1956מכ. הישגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ
כהןנבוmale2015מקצה 300 מטר אפרוחים
כהןשקדfemale2014מקצה 300 מטר אפרוחים
לוי קמחיאושרית female1973EzeRunמקצה 10 ק"מ
לוריאשושיfemale1988מכ. הישגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
מג'רמוטיmale1975דיסקונטמקצה 10 ק"מ
מזרחיאלישעmale1963EzeRunמקצה 10 ק"מ
מימוןיעלfemale1963EzeRunמקצה 10 ק"מ
נחוםיפעתfemale1974EzeRunמקצה 5 ק"מ
ספירשריתfemale1971EzeRunמקצה 5 ק"מ
פלטליאורmale1975מקצה 10 ק"מ
פרידמןעוזיאלmale1969רצי פרידמןמקצה 5 ק"מ
פרנלדסאליהfemale1972EzeRunמקצה 5 ק"מ
פרנלדסנעמי דפנהfemale2011אחרמקצה 300 מטר אפרוחים
פרסאופירfemale2014מקצה 300 מטר אפרוחים
פרסאורליfemale1964EzeRunמקצה 5 ק"מ
קוסוברדורוןmale1964הישגיםמקצה 10 ק"מ
קפלןצוריתfemale1968EzeRunמקצה 5 ק"מ
קראוסמשהmale1974EzeRunמקצה 5 ק"מ
קרביץליהיfemale2005מכבי ראשון לציוןמקצה 2 ק"מ
רובין ביתן נעמה female1980EzeRunמקצה 10 ק"מ
רוזנפלדמירהfemale1978מקצה 2 ק"מ
רוזנפלדשחרmale1982מקצה 2 ק"מ
רוטארנוןmale1982EzeRunמקצה 10 ק"מ
רשףנעםmale1977מקצה 10 ק"מ
שאולאורייןmale1996מכ. הישגים ראשל"צמקצה 10 ק"מ
שובליעלfemale2005מכ. הישגים ראשל"צמקצה 2 ק"מ
שומרוניאתיfemale1958רצי100מנימקצה 5 ק"מ
שחריוסףmale1944מקצה 10 ק"מ
שלוםאיתיmale2013מקצה 300 מטר אפרוחים
תומרנחוםmale1972EzeRunמקצה 10 ק"מ

:שותפים לדרך

מועדון הישגים
לוגו מפגשים
לוגו מועצה
לוגו מינהל הספורט
לוגו מרכז הפועל
לוגו טמפו